Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci

 

IČ: 01209213

Registrace: ve spolkovém rejstříku ČR

a

Firma: Kabriostar, s.r.o.

Sídlo: Hradečnice 1891/2b, Hradec Králové, 50009

Zastoupení: MUDr. Jan Flašar, jednatel

IČ: 04662610

Registrace: 21. 12. 2015. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 36406, Krajský soud v Hradci Králové

Kontaktní osoba: Viktor Šotola

                                                                              I. Úvod, předmět smlouvy

1.1. Zdravotníci Pardubice, zapsaný spolek (dále jen Spolek), je nezisková organizace, která byla zřízena za účelem pořádání společných volnočasových aktivit. Půjčování sezónních sportovních potřeb, vodáckého vybavení, potřeb pro kempink a grilování. Získávání hromadných slev na různé produkty, zejména pak na výhodné telefonní tarify.

1.2. Společnost Kabriostar, s.r.o. (dále jen Firma), je půjčovna rekreačních vozidel a sportovních potřeb, není plácem DPH.

1.3. Účelem této smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran při uskutečňování cílů, úkolů, poslání a propagace smluvních stran; předmětem této smlouvy jsou podmínky partnerské spolupráce mezi Firmou a Spolkem, jednotlivé závazky a práva smluvních stran a to po celou dobu platnosti této smlouvy. Tato smlouva je uzavřena s vědomím oboustranné výhodnosti pro smluvní strany.

                                                                              II. Závazky smluvních stran

2.1. V rámci této smlouvy se Spolek zavazuje vyvíjet činnost směřující k propagaci Firmy a podpoře prodeje produktů dodávaných Firmou členům Spolku.

2.2. Spolek se zavazuje zajistit pro Firmu status partnera Spolku a poskytnout Firmě seznam členů Spolku pro možnost nastavená speciálních členských cen na produkty dodávané Firmou dle bodu 2.3.

2.3. Firma se v rámci této smlouvy zavazuje poskytnout členům Spolku:

- poskytnout bezplatně vozidla půjčovny, dle podmínek uvedených v bodě III.

2.4 Spolek za službu uvedenou v bodě 2.3 bude měsíčně platit firmě Kabriostar s.r.o.

7000 Kč a to vždy k 5. dni v měsíci.

                                                                     III. Podmínky zapůjčení vozidla

3.1 Půjčující musí být v době zapůjčení vozidla členem spolku Zdravotníci Pardubice spolek.

       Musí mít platné řidičské oprávnění a musí složit kauci v požadované výši dle ceníku půjčovny.

3.2 Vozidlo bude zapůjčeno bezplatně minimálně na 48 hodin.

3.3 Za provoz vozidla bude půjčovna účtovat amortizační poplatek 5 Kč na 1 ujetý Km, čož bude hodnoceno dle údajů na měřiči km vozidla. Minimální poplatek bude ovšem 500 kč na jeden den výpůjčky a to i v případě, že půjčující ujede s vozidlem méně než 100 Km.

3.4 Vozidlo musí být vráceno v čistém stavu, jako při převzetí, pokud nebude vráceno v takovém stavu bude půjčujícímu s kauce strženo 800 kč k zajištění vyčištění vozidla.

 

 

 

                                                                              IV. Doba trvání smlouvy

4.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností a účinností ode dne podpisu poslední ze smluvních stran.

4.2. Tato smlouva může být také ukončena dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od této mlouvy dle čl. 4.3.

4.3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy, jestliže druhá strana poruší tuto smlouvu podstatným způsobem, to znamená, že ohrožuje nebo poškozuje dobrou pověst oprávněné strany. Strany jsou oprávněny také odstoupit od této smlouvy v případě hrubého porušení závazků vyplývajících z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě a nabývá účinnosti jeho doručením druhé smluvní straně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

                                                                              V. Závěrečná ustanovení

5.1. Smluvní strany se zavazují řádně a včas plnit závazky dle této smlouvy a z této smlouvy vyplívající, poskytovat si vzájemní podklady a informace potřebné pro plnění předmětu smlouvy, oznámit všechny okolnosti, které by mohly mít vliv na obsah sjednaného plnění či na jeho změnu, přitom chránit vzájemně zájmy druhé strany.

5.2. Ostatní vztahy mezi smluvními stranami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů České republiky odpovídajících obsahu a povaze vztahů dle této smlouvy a touto smlouvou založených.

5.3. V záležitostech plnění této smlouvy, jejího sledování a vyhodnocování, včetně zajištění její realizace, jsou odpovědnými osobami kontaktní osoby uvedené v úvodu této smlouvy.

5.4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré údaje a informace ve smlouvě či získané smluvními stranami při činnosti podle této smlouvy jsou důvěrné a žádná ze smluvních stran je nesmí sdělit třetím osobám, ani je využít pro sebe nebo pro jiné osoby bez souhlasu dotčené smluvní strany.

5.5. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

5.6. Tato smlouva je vyhotovena na dvou stranách, ve dvou stejnopisech, oba s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

V Hradci Králové dne 1.6.2017

Za Spolek předseda spolku                                                                                                       Za Firmu jednatel

MUDr. Jan Flašar                                                                                                                    MUDr. Jan Flašar